I-35 CapEx Central – Accommodations for DEIS and Public Hearing

If you require accommodation to attend and participate in the in-person public hearing, please contact Frances Jordan at (512) 953-7876. Note, advance notice is required to accommodate some services and accommodations.

español

 • Antes de la publicación del Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (5 de enero de 2023) para el Proyecto Capital Express Central y la próxima Audiencia Pública Central (9 de febrero de 2023), TxDOT quería informarle que hay intérpretes o traductores de documentos disponibles para aquellos cuyo idioma principal NO es el inglés.
 • Si desea solicitar una revisión del Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental en su idioma o desea traducción para la audiencia pública virtual, que estará disponible del 9 de febrero al 7 de marzo de 2023, por favor contacte a Erica Valdriz en evaldriz@rifeline.com o por teléfono al (512) 766-3472.
 • Si necesita alguna adaptación para asistir y participar en la audiencia pública presencial, póngase en contacto con Frances Jordan en el (512) 953-7876. Tenga en cuenta que es necesario avisar con antelación para acomodar algunos servicios y adaptaciones.
 • Noticia / Anuncio
 • Para revisar los materiales, haga clic aqu

Tiếng Việt

 • Trước khi phát hành Dự thảo Tuyên bố Tác động đến Môi trường (ngày 5 tháng 1 năm 2023) đối với Dự án Capital Express Central và Phiên điều trần Central Public sắp tới (ngày 9 tháng 2 năm 2023), TxDOT muốn thông báo đến bạn rằng đã có sẵn phiên dịch viên hoặc biên dịch viên tài liệu cho những đối tượng mà ngôn ngữ chính KHÔNG phải là tiếng Anh.
 • Nếu bạn muốn yêu cầu xem Dự thảo Tuyên bố Tác động đến Môi trường bằng ngôn ngữ của mình hoặc muốn nhận bản dịch của phiên điều trần trực tuyến công khai, sẽ có từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2023, vui lòng liên h vi Erica Valdriz ti evaldriz@rifeline.com hoc qua đin thoi theo s (512) 766-3472.
 • Nếu bạn cần chỗ lưu trú để tham dự và tham gia trực tiếp phiên điều trần công khai, vui lòng liên hệ với Frances Jordan theo s (512) 953-7876. Lưu ý, bạn cần thông báo trước để được sắp xếp dịch vụ và chỗ lưu trú.
 • Để xem các tài liệu, vui lòng nhấp vào đây

普通话

 • 在發布 Capital Express Central 項目的環境影響報告草案(2023 年 1 月 5 日)及即將舉行的 Capital Express Central 聽證會(2023 年 2 月 9 日)之前,德克薩斯州運輸部想通知您,我們可以為主要語言不是英語的人提供口譯人員或文件翻譯人員。
 • 如果您想要求以您的語言查看環境影響報告草案,或希望在 綫上公開聽證會上使用翻譯(2023 年 2 月 9 日至 3 月 7 日期間可提供),請透過 evaldriz@rifeline.com 或撥打 (512) 766-3472 來與 Erica Valdriz 聯繫
 • 如果您因為來參加現場公開聽證會需要獲取便利條件,請撥打 (512) 953-7876 Frances Jordan 聯繫。請注意,對於某些服務及便利條件,需要提前通知我們。
 • 欲查看資料,請點擊此處

简体中文

 • 在 Capital Express Central 项目环境影响声明草案发布(2023 年 1 月 5 日)以及公开听证会(2023 年 2 月 9 日)举行之前,德克萨斯州运输部在此告知您,我们可以为母语非英语者提供口译和文件翻译人员。
 • 如要查看以您所使用语言撰写的环境影响声明草案,或需要线上公开听证会的翻译内容(2023 年 2 月 9 日至 3 月 7 日期间可提供),请联系 Erica Valdriz邮箱 evaldriz@rifeline.com电话 (512) 766-3472
 • 如要线下参加公开听证会并获取便利条件,请联系 Frances Jordan电话 (512) 953-7876。请注意,对于某些服务和便利条件,需要提前告知我们。
 • 要查看相关材料,请点击此处。

 

다음을 참조해 해당 언어에 대한 자세한 내용을 확인해보세요.

 • TxDOT는 캐피털 익스프레스 센트럴 프로젝트 및 예정된 중앙 공청회(2023년 2월 9일)를 위한 환경 영향 보고서 초안(1월 5일) 발표를 앞두고 영어가 모국어가 아닌 분들을 위해 통역사 또는 번역가를 이용할 수 있음을 알려드리고자 말씀드립니다.
 • • 2023년 2월 9일부터 3월 7일까지 제공되는 온라인 공청회를 위해 귀하의 언어로 환경 영향 보고서 초안에 대한 검토를 요청하거나 번역을 원하는 경우, 이메일(evaldriz@rifeline.com) 또는 전화(512-766-3472)로 에리카 발드리즈에게 문의하십시오.
 • 직접 공청회에 참석하고 참여하기 위해 숙소가 필요한 경우 전화((512) 953-7876)로 프란시스 조던에게 연락하십시오. 일부 서비스 및 숙박 시설을 이용하려면 사전 통지가 필요합니다.
 • 자료를 검토하려면 여기를 클릭하세요

لمراجعة المواد، اُنقر هنا